Teknologi

M.h.a rökgaskondensering återvinner FGR® värme ur rökgaser från värmepannor i storleksordningen 100-1000kW.

Rent tekniskt fungerar teknologin för alla bränslen som producerar fuktiga rökgaser, men CleanBioHeat fokuserar främst på fasta biobränslen, som pellets och flis.

 

Den effektiva kondenseringen som uppnås genom en patenterad styrning av kondenseringsprocessen medför hög nivå av rening av rökgaserna, genom att de mesta sotpartiklarna hamnar i kondensatet. Efter slutfiltrering uppnås en reningsnivå på c:a 90%.

 

Den återvunna värmen medför en ökning av energieffektiviteten med c:a 20%. Värmen förs antingen tillbaka till primärsystemet eller utnyttjas i ett sekundärt värmesystem.

 

Den återvunna energin minskar bränslebehovet i samma omfattning, vilket gör att systemet betalar sig självt. Efter några år blir partikelreningen lönsam.

 

En ytterligare positiv konsekvens av den höga effektiviteten är att rökgaserna som släpps ut är torra och har en temperatur på c:a 25°C. De ger därmed inga problem med kondensering i skorstenen.

 

Kondensvattnet renas innan det släpps ut.